R&R – Repeatability and Reproducibility


ניתוח מערכות מדידה (MSA – Measurement Systems Analysis) הינו חלק קריטי בהבנת רמת האמינות והמהימנות של תוצאות מדידות בתהליכי ייצור, פיתוח אחזקה ועוד.
רמת הדיוק והחזרתיות של אמצעי המדידה נתנים להערכה באמצעות פרוצדורה הנקראת R&R - Repeatability and Reproducibility, המבוססת על ביצוע בדיקות חוזרות במערכות המדידה, השוואה לסנטדרטים וניתוח סטטיסטי של תוצאות הבדיקות.

סוגים של שגיאות במכשירי מדידה:


  המחשת ההבדל בין דייק (Precision) לדיוק (Accuracy):


  ניתוח R&R מתמקד בהערכת רמת השגיאה הנובעת מבעיות דייק (Precision):

  ·         הדירות (Repeatability) - השוני בין מדידות חוזרות שהתקבל בתנאים שונים תוך שימוש באותו מדיד.

   ·         שיחזור (Reproducibility) - השוני בין מדידות חוזרות שהתקבל בתנאים זהים תוך שימוש באותו מדיד.

   

  שלבי ביצוע R&R

  1. תכנון - מיפוי ואפיון אמצעי המדידה והגדרת אופן ביצוע ניסויים ומדידות להערכת אמינות המדידה. סוג המשתנים, תכונות/מספרים, בדיקות הורסות, השפעת המדידה על החלק הנבדק, תנאים, חזרות.
  2. הכנת מדגמים – הכנת דוגמאות לבחינה במכשיר המדידה. מספר הדוגמאות, תהליך ההכנה, טווח התוצאות, סימון ותיעוד.
  3. ביצוע המדידות - פרוצדורה, רנדומאליות, תיעוד ועקיבות.
  4. עיבוד סטטיסטי של התוצאות - שיטות סטטיסטיות, כלי ניתוח, אינטרקציות בין משתנים.
  5. הערכת תוצאות מכשיר המדידה - בסיס להערכה, השוואה ל Benchmark ודרישות לקוח/תקנים.
  6. מסקנות והמלצות – טיפול בגורמי השונות העיקריים, שינוי פרוצדורות בדיקה וטיפול במכשיר המדידה וקביעת שגרות.

  דוגמא לדוח סטטיסטי לניתוח תוצאות

  צור קשר


   

  טואול - בניית אתרים